Rodinné domy

Nabízíme Vám řešení Vašeho bydlení - Rodinný dům OPTIMUM o obytné ploše přibližně 82m2, která se mírně liší podle jednotlivých dispozic, kterých je celkem 7. Zastavěná plocha 100m2. Každá dispozice má ještě alternativu s komorou na domácí nářadí, kromě dispozice č.3.

Kdo potřebuje větší obytný prostor, pro toho nabízíme rodinný domek OPTIMUM PLUS. Základní verze je rozšířená o přístavbu, která může mít celkem 6 variant. Celková obytná plocha pak činí přibližně 114m2 až 134m2 (podle délky přístavby). Přístavba může být dlouhá od 5m do 8m. Každá dispozice může být zrcadlově obrácena podle konkrétní situace na pozemku. Všechny dispozice je možné kombinovat se všemi variantami.

 

Cena rodinného domu OPTIMUM je od 1,9 mil. Kč na klíč.

Cena rodinného domu OPTIMUM PLUS je od 2,4 mil. Kč na klíč.

Technická zpráva

Úvod

Konstrukce domku je u základního provedení pod označením OPTIMUM  navržena čtvercového půdorysu o rozměru 10x10m a u rozšířeného provedení pod označení OPTIMUM PLUS je základ čtvercového půdorysu 10x10 m a přístavek obdélníkového půdorysu o rozměru 5x7,6m, který lze zvětšit až na rozměr 8x7,6m. Nosná konstrukce obvodového zdiva je ze zdících materiálů YTONG. Obvodové zdivo je po celém obvodu zpevněno železobetonovým věncem,který zároveň tvoří nadokenní a nadedveřní překlady. Do železobetonového věnce jsou ukotveny dřevěné sbíjené vazníky tvořící střešní konstrukci. Stropní podhledy ze sádrokartonu jsou zavěšeny na střešní konstrukci.

Zemní práce

Domek je osazen tak,aby vykopaná zemina byla použity pro případné násypy pod podlahy u kterých se musí provést zhutnění. Pouze ornice bude sejmuta a uložena na skládku s využitím při úpravě zahrady stavebníka. Zemní práce budou zahrnovat pouze výkopy a násypy.

Základy

Základy jsou navrženy z betonu prostého ve dvou pevnostních třídách. Pro soklové zdivo jsou betony ze třídy B 10. Po provedení soklového zdiva ze dvou vrstev vymývaných betonových tvárnic po vnějším obvodu zdiva,bude vnitřní část základu dobetonována betonem B15. Soklové zdivo je navrženo v tl. 150mm o výšce 200mm po celém vnějším obvodu.

Svislé konstrukce

Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvárnic YTONG PkD PZ-400 o tl. 375mm s tepelným odporem 3. 04m2. K. W-1,lepených tmelem.

Příčky na rozdělení vnitřní dispozice jsou navrženy také z tvárnic YTONG lepených tmelem. Překlady nad okna a nade dveřmi

jsou provedeny z překladů YTONG.

Obvodové nosné zdivo je po celém obvodu zpevněno železobetonovým věncem vybetonovaným do tvárnic tvaru U z betonu třídy B 20

a výztuží z bet. oceli-viz. výkresová dokumentace.

Zastřešení

Zastřešení je navrženo z dřevěných sbíjených vazníků.

U okapu bude na čela vazníků přibito konstrukční bednění z palubek o výšce krokví a kontralatí.

Na sbíjené vazníky budou přibity kontralatě,které vytvoří větrací mezeru mezi izolací a folií pod krytinou. Latě pod krytinou budou kladeny rovnoběžně s okapem . U okapu budou latě zdvojeny pro možnost přibití háků okapových žlabů.

Střešní konstrukce tvoří současně nosný prvek pro zavěšení kovové konstrukce sádrokartonového podhledu z desek GKF 12,5mm. Tepelná izolace je KNAUF Classic 039 tl. 300mm s paropropustnou zábranou.

Střešní krytinu tvoří betonová krytina BRAMAC MAX s podkladní folií. Sklon střech je 25 nebo 30 stupňů. Barevný odstín krytiny dle přání stavebníka,případně dle požadavku stavebního úřadu.

Oplechování bude z hliníkového plechu ,včetně okapových žlabů a svodů v odstínu ladícím s barvou střešní krytiny.

Podlahy

Podlahy tvoří podkladní betonová mazanina s izolací proti zemní vlhkosti a radonu,tepelná izolace z polystyrénových desek,vrchní betonová mazanina s dlažbou nebo povlaky.

Výplně otvorů

Dveře jsou navrženy obložkové do dřevěných zárubní typového provedení. Okna a vchodové dveře jsou plastová se sklem DITERM nebo dřevěná zdvojená.

Úpravy povrchů

Vnitřní omítky jsou navržené stěrkové K12 od dostupného výrobce /např. AUSTIS/. Zdivo bude před nanášením stěrky přebroušeno a opatřeno penetrací PGM.

Vnější omítky jsou taktéž stěrkové nanášené na přebroušené zdivo napuštěné taktéž penetrací PGM. Materiál pro vnější omítky také od dostupného výrobce/např. AUSTIS/.

Obvodové zdivo může být izolováno polystyrenem tl.80 až 150mm ke snížení potřeby energi na vytápění.

Izolace  proti vodě

Izolace proti vodě bude provedena těžkou lepenkou v celé ploše domku přitavením na podkladní beton předem opatřený penetračním nátěrem. Použije se izolace s protiradonovou vložkou – BITAGIT R.

Kanalizace

Vnitřní kanalizace je navržena z novodurových trubek. Vnější kanalizace z trubek PVC. Kanalizace splašková bude napojena do stávající obecní kanalizace,popřípadě do sběrné jímky na vyvážení.

Dešťová voda bude odvedena od stěn RD v betonových žlabech a vypuštěna do terénu,popřípadě svedena do dešťové kanalizace obce.

Vodovod

Vodovod je navržen z plastů vedených ve zdivu a podlaze. Vodovodní šachta je umístěna v zádveří a je opatřena poklopem. Přívodní potrubí PE Æ1“ je vedené z projektovaného vodovodního řádu.

Výtok pro zahradu bude z vodoměrné šachty s vypouštěcím kohoutem. Výtokový ventil bude osazen dle určení zákazníka.

Vytápění

Vytápění je možné řešit :

  • akumulačními kamny,ohřev TUV bude v zásobníkovém ohřívači 125l,v kuchyni bude tlakový zásobníkový ohřívač 10l,
  • přímotopnými panely osazenými na stěnách místností, ohřev TUV stejný,
  • přímotopným podlahovým vytápěním,ohřev TUV stejný,
  • plynovým kotlem osazeným v koupelně s podlahovým vytápěním.

Konkrétní způsob vytápění dle přání a možností zákazníka.

Rodinný dům lze doplnit krbem s případným teplovzdušným rozvodem.

Energetická náročnost Rodinného domu OPTIMUM bez zateplení obvodového pláště:

Měrná potřeba tepla na vytápění cca 92kWh/m2rok

Roční potřeba tepla na vytápění cca 7900kWh/rok

Zdroj vytápění výkon cca 5,2kW

Energetická náročnost Rodinného domu OPTIMUM se zateplení obvodového pláště 100mm:

Měrná potřeba tepla na vytápění cca 70kWh/m2rok

Roční potřeba tepla na vytápění cca 6000kWh/rok

Zdroj vytápění výkon cca 4,3kW

Úspora zateplené verze je cca 25%.

Energetická náročnost Rodinného domu OPTIMUM PLUS bez zateplení obvodového pláště:

Měrná potřeba tepla na vytápění cca 84kWh/m2rok

Roční potřeba tepla na vytápění cca 9750kWh/rok

Zdroj vytápění výkon cca 6,2kW

Energetická náročnost Rodinného domu OPTIMUM PLUS se zateplení obvodového pláště 100mm:

Měrná potřeba tepla na vytápění cca 63kWh/m2rok

Roční potřeba tepla na vytápění cca 7300kWh/rok

Zdroj vytápění výkon cca 5,0kW

Úspora zateplené verze je cca 25%.

Energetické údaje jsou orientační, záleží na lokalitě, orientaci domu, typu oken apod.

Elektrická instalace

Napojení domku bude ze zděného pilíře z el. měrového rozvaděče v plotovém pilíři. Odtud do domovního rozvaděče, rodinný dům bude propojen zemním kabelem.  Přípojka bude vedená  zemním kabelem ze stávající kabelových rozvodů  z pojistkové skříně.

Závěr

Ostatní konstrukce a práce jsou běžného provedení.

Dispozice

Varianty

Varianty 1 až 6 jsou zakresleny v kombinaci s dispozicí č.1, ale lze je kombinovat se všemi dispozicemi. Varianty lze prodloužit  z 5m na 6m, 7m nebo 8m (viz varianta č.6). Spojení dispozic s variantami může být ve tvaru T nebo L (viz varianta č.6).


Exteriér

Na přání je možné provést zastřešení vstupní a zadní terasy. Provedení střechy  u domku OPTIMUM lze provést rovněž otočené o 90 stupňů. U provedení OPTIMUM PLUS při spojení dispozic s variantami do T nebo L je kombinace střech s hřebeny rovnoběžnými nebo kolmými (zobrazení u varianty č.6).


Interiér

Mapa stránek

Partneři

Rychlý dotaz / poznámka

Rychlý dotaz / poznámka


*

*